Al Taller d’Arts Escèniques els alumnes treballen disciplines artístiques com el teatre, el teatre musical, la dansa, el cant coral, etc… adaptades al nivell de cada grup. S’enfoca com un projecte global i a partir de les motivacions dels alumnes s’anirà perfilant si el grup classe incideix més en una disciplina o altra.

Les Arts Escèniques són l’excusa perfecta per assolir, de manera relaxada i divertida, una sèrie de recursos i competències que transcendeixen la matèria i que acompanyaran els alumnes per tota la vida:

Desinhibició, confiança, expressió oral i corporal, dicció, coordinació, aptitud musical, socialització, lideratge i treball en equip, autoimatge positiva, pensament creatiu, pensament crític, reconeixement i gestió de les emocions, etc

A final de curs, cada grup-classe presenta una petita mostra representativa del treball que s’ha anat fent durant totes les sessions, davant d’un públic familiar que podrà gaudir d’aquest moment tan emocionant pels alumnes. Tanmateix, la matèria es basa fonamentalment en l’evolució personal de cada alumne durant tot el curs: quins recursos i competències ha anat assolint al llarg de totes les classes.

ARTS ESCÈNIQUES, RECURSOS I COMPETÈNCIES

Així és com queda recollida la matèria d’arts escèniques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i des de Playteatre no hi podem estar més d’acord:

“L’alumnat que cursa la matèria d’arts escèniques aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal.

 Els objectius i els continguts d’aquesta matèria s’articulen entorn de tres eixos d’actuació fonamentals: en primer lloc, potenciar la formació integral de l’alum­nat, a través d’una formació artística vivencial i eminentment pràctica; en segon lloc, incidir en aspectes com la creativitat a través d’un muntatge relacionat amb les variades possi­bilitats que ofereixen les arts escèniques i, en tercer lloc, contribuir al desenvolupament personal, ampliant l’horitzó de l’experiència individual i afavorint actituds d’empatia en rel­ació amb les dinàmiques de grup, ja que es tracta d’un treball en equip, i contribuir també a despertar la sensibilitat i l’interès de l’alumnat envers les manifestacions artístiques.

La matèria d’arts escèniques desenvolupa les competències següents: la competència artísti­ca i cultural, la competència comunicativa i expressiva i la competència social i ètica.

PLAYTEATRE, QUI SOM?

 Playteatre és la branca dedicada a la pedagogia d’arts escèniques de La Reial Produccions formada per Jordi Centelles i Laia Alsina. Des de La Reial Produccions creiem fermament que és bàsica la formació en arts escèniques, a totes les edats i nivells, i és per això que neix Playteatre amb tanta força i il.lusió. Tot l’equip docent de Playteatre és Llicenciat/Graduat Superior en Arts Escèniques, amb una àmplia experiència en pedagogia i a més especialista de la matèria que imparteix. Creiem en un ensenyament motivador i inclusiu, que aculli totes les diversitats i les ajudi a créixer, on l’alumne se senti part d’un grup que treballa i s’esforça per a millorar col.lectivament i que alhora es diverteixi en aquest procés creatiu. També ens agrada encomanar la nostra passió a altres professors, és per això que oferim cursos a docents relacionats amb l’ex­pressió oral, la presentació de treballs, el treball en equip, la motivació d’un grup-classe,etc. En definitiva volem ajudar a difondre i cultivar una formació que es troba del tot normal­itzada a les escoles i universitats de països com Anglaterra i EEUU i que a poc a poc es va obrint camí a casa nostra.