Després de la bona valoració de l’activitat extraescolar d’anglès amb el Princess Margaret School ens hem decidit de continuar amb ells el curs 2018-19.

Princess Margaret School ofereix cursos extraescolars d’anglès per a nens i nenes a partir dels tres anys amb la finalitat d’apropar l’idioma anglès al màxim possible.

El sistema Princess Margaret aconsegueix, mitjançant un ensenyament personalitzat, ja que els grups són reduïts, presentar amb èxit els estudiants als exàmens de la Universitat de Cambridge, les titulacions de la qual tenen un gran reconeixement i prestigi a escala mundial. Aquestes titulacions obren les portes dels nostres alumnes al món laboral i són altament valorades per a la convalidació de crèdits de lliure elecció en nombroses carreres.

Les classes d’anglès es desenvolupen dintre d’un sistema d’ensenyament participatiu i molt dinàmic. Tota l’experiència de del col·legi des del 1967 queda abocada al servei dels cursos extraescolars d’anglès per assolir els nostres objectius.

INFORMACIÓ GENERAL

 • CURSOS:
  • D’Octubre a Juny
 • ALUMNAT:
  • De P3 fins a Batxillerat
 • PROVA DE NIVELL:
  • 14.06.2018 a les 17:15h en la sala de dibuix.
 • DATA MAXIM DE LA PREINSCRIPCIÓ:
  • 12.06.2018 via email a ich.cultural@gmail.com o deixar el formulari en la bústia de la ampa al costat de porteria.
 • HORARIS DE CLASE:
  • 1 classe setmanal de 1.5 hores de 17:15-18:45h.
 • Preus:
  • socis AMPA 42 Euros/mensuals
  • No Socis AMPA 51 Euros/mensuals
  • Inscripció per a nous alumnes 20 Euros

COMUNICACIÓ

 • Per tal de garantir un bon progrés els alumnes disposen d’una carpeta “viatgera” on portar els seus llibres i un full de seguiment. Aquest full servirà per comunicar deures, exàmens, absències, etc. professor-família
 • Contacte amb el coordinador via correu electrònic

SEGUIMENT:

 • Eines: pissarres interactives, Moodle, didakids, pàgines web contrastades (bbc, Cambridge University Press etc.).
 • Materials: llibres de text, bibliografia de Cambridge, flashcards, dossiers, etc.
 • Supervisió des del departament de coordinació: planificació diària i anual de les classes, deures, exàmens i butlletins trimestrals, control d’assistència, etc.
 • Mock exam o simulacre d’examen oficial de Cambridge (gratuït)

PROFESSORAT:

 • Titulats i amb  experiència
 • Perfil de professorat nadiu posseeix titulació DELTA, TEFL o similar.
 • Perfil de professorat no nadiu compleix amb els requeriments exigits per la Universitat de Cambridge

GRUPS REDUÏTS:

 • Inicial (3,4 i 5 anys): màxim 10 alumnes per grup
 • La resta de nivells: màxim 15 alumnes per grup

TITULACIONS:

 • Obtenció titulacions Cambridge University, equivalències Common European Framework of Languages (CEFL). El percentatge d’aprovats dels alumnes que es presenten a través de Princess Margaret School als exàmens de Cambridge, és superior al 90%

PREGUNTES FREQÜENTS

 1. Com s’organitzen les classes?

Durant les classes es treballaran continguts nous, es corregiran exercicis i s’aprofitarà al màxim la pràctica oral. Les activitats del llibre es complementaran amb altres més lúdiques o de reforç segons sigui la necessitat del grup.

Els caps de setmana es posaran deures per repassar els continguts de la setmana i en els grups de titulació oficial, exercicis i redaccions extra de pràctica.

En cas necessari, es proporcionarà a l’alumne feina extra o específica per reforçar aquells continguts que necessiti amb supervisió de coordinació.

Les festes i celebracions tradicionals de l’any s’aprofitaran per treballar vocabulari específic, conèixer la cultura anglesa i, en el cas dels petits, fins i tot alguna activitat de plàstica per a comprendre millor les tradicions.

 1. Quin mètode d’ensenyament es fa servir?

Tots els nostres cursos estan planificats al detall seguint una programació diària que es marca des del primer dia de curs fins l’últim. Aquestes programacions són revisades i supervisades per la coordinadora pedagògica per garantir els continguts en tots els nivells.

Amb l’ajuda dels llibres de text es treballen tots els continguts del nivell per assegurar que l’alumne estigui capacitat en totes les àrees de la llengua per separat i en conjunt.

 1. Quin professorat imparteix les classes?

Tots els professors són titulats universitaris en filologia anglesa, o titulació similar equivalent al seu país d’origen. A més posseeixen un títol per a l’ensenyament de l’idioma CAP, CELTA, DELTA, TEFL etc.

 1. Com es decideix el nivell de cada alumne?

Tots els alumnes fan exàmens de forma regular per comprovar el seu nivell.

En cas de nous alumnes, hauran de fer primer un test de nivell, sense compromís, per situar-los en un grup adequat per nivell i edat. Aquest test de nivell és totalment gratuït.

També podran presentar un títol de Cambridge per certificar el seu nivell actual i poder accedir al següent.

 1. Existeixen canvis de nivell d’un alumne a mig curs?

Si un alumne progressa més ràpidament del que és habitual o, pel contrari, li costa seguir el ritme normal de la classe, hi ha la possibilitat de canviar-lo de nivell. Aquests canvis són consensuats pel professorat i per coordinació i només es duen a terme si es considera estrictament necessari.

 1. On s’adquireixen els llibres?

Es definiran uns dies de venta a la pròpia escola.

 1. Què passa si s’absenta el professor?

Encara que tots els professors són tutors del seu grup al llarg del curs escolar, en el cas que el professor s’hagi d’absentar per malaltia o altres motius justificats, serà substituït per un altre professor.

Tots els cursos segueixen una programació anual amb objectius diaris i en cas que el tutor no estigui present, el professor substitut seguirà amb el temari establert.

 1. Què passa si s’absenta l’alumne?

L’assistència a classe és obligatòria i imprescindible per al bon progrés de l’alumne.

Quan hi hagi una absència d’un alumne, es prega que la família/escola comuniqui al professor la raó de l’absència per facilitar el treball docent.

 1. Quins exàmens es fan al llarg del curs?

El progrés de cada alumne és controlat mitjançant una avaluació continuada d’assistència, treball, deures i controls trimestrals. Controls trimestrals: octubre, desembre, març, juny.

En aquests exàmens s’avaluen les diferents àrees de la llengua: comprensió escrita i oral, expressió escrita i oral, gramàtica, vocabulari i redacció.

Per a aquells alumnes que estiguin preparant un nivell de titulació oficial de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE i CPE) s’organitzarà un examen extra de prova durant el mes de febrer (mock exam).

 1. Què cal fer per preparar un examen oficial?

Un dels objectius del nostre centre és preparar als nostres alumnes per a les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge. És per això que des dels cursos inicials fem èmfasi en les diferents àrees de l’examen i exigim una nota equivalent a les requerides per Cambridge en cadascuna de les diferents àrees.

Les notes del butlletí corresponen al control trimestral i treball de classe, per la qual cosa pot diferir de la nota requerida per a l’examen de Cambridge.

En els primers cursos es treballen totes les àrees de manera general amb el suport de llibres de text, llibres d’exercicis i lectures així com altres mètodes al nostre abast.

Les classes es duen a terme 100% en anglès per maximitzar les possibilitats dels alumnes de posar en pràctica la llengua. Els professors utilitzen diferents recursos (mímica, exemples, dibuixos etc) per poder ensenyar l’idioma a través de la llengua, sense necessitat de traducció.

A partir que els alumnes arriben als nivells de Cambrigde (KET, PET, FCE, CAE, CPE) a més de l’esmentat anteriorment s’utilitza un llibre de preparació específica d’exàmens amb els quals l’alumne pot practicar tècniques i exercicis tipus.

Com a centre col·laborador de Cambridge oferim tota la nostra experiència i formació al professorat per seguir obtenint bons resultats en totes les titulacions oficials.

 1. Quina equivalència tenen les titulacions de Cambridge amb els de la Common European Framework of Languages (CEFL)?
 • Usuari bàsic
  • Nivell A1: Inicial
  • Nivell A2: Bàsic/KET
 • Usuari independent
  • Nivell B1: Intermedi/PET
  • Nivell B2: Avançat/FCE
 • Usuari competent
  • Nivell C1: Domini operatiu eficaç/CAE
  • Nivell C2: Nadiu/CPE
 1. Què passa a final de curs?

Un cop es tenen els resultats de final de curs dels professors i coordinadors mantindran una reunió per decidir quin és el millor camí a seguir per a cada alumne: passar al següent nivell, passar a la següent titulació, realitzar un curs intensiu d’estiu o treball de reforç.

En tornar de l’estiu, a l’octubre, se’ls examinarà amb una prova més específica del grup que estan. Aquest examen permet valorar el nivell d’aquells alumnes que hagin treballat extra durant les vacances, assistit a cursos o fet estades a l’estranger.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER L’ACTIVITAT EXTRA-ESCOLAR D’ANGLÈS

O DESCARREGAR SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER OMPLIR

Nom de l’alumne/a: ___________________________________________________

Data naixement: _____________________________________________

Curs escolar actual: _________________________________

Dies de preferència: _________________________________________

El seu fill/a ha fet anglès extraescolar abans?  ___________

En cas afirmatiu, quants anys?  ______________

Observacions:………………………………………………………………………………………………………..

Signatura pare/mare/tutor