Barcelona 19 de novembre de 2018

Per indicació del Sr. President us convoco a l’assemblea general extraordinaria de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà el dilluns 3 de desembre de 2018 en convocatòria única a les 17:15 h en el teatre de l’escola.

Ordre del dia :

  • Salutació i benvinguda.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Presentació i aprovació de pressupostos del curs 2018-2019.
  • Votació per a increment de la despesa discrecional a 1.200€ per part de la junta de l’AMPA per a  petites millores.
  • Presentació del pressupost i votació per a l’adequació de la cantina amb màquines de vènding.
  • Torn de precs i preguntes.

Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats i associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La secretaria
Maria del Mar López Álvarez

Notes: Us agraïm per avançat la vostra presència i participació, i us recordem que per poder participar en l’assemblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.