Barcelona 30 d’ Abril de 2021

Per indicació del Sr. President us convoco a l’Assemblea general Extraordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà el dilluns 17 de Maig de 2021 en convocatòria única a les 17:45 h de manera telemàtica a través de la plataforma ZOOM (uns dies abans us enviarem l’enllaç a la reunió).

Ordre del dia :

  •  Salutació i benvinguda.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Presentació i aprovació del pressupost per la col.locació d’un rocòdrom al pati de l’escola.
  • Presentació i aprovació de pressupost per la compra de mobiliari per a diferents classes de l’escola.
  • Adaptació de l’associació a la Llei Orgànica de protecció de dades personals.
  • Extraescolars curs 2021 – 2022
  • Torn de precs i preguntes.

Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats i associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La Secretària
Maria del Mar López

Barcelona, 30 d’ Abril de 2021.

Notes: Us donem les gràcies per endavant per la vostra presència i participació, i us recordem que per poder participar en l’assemblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.

Agrairem també paciència aquest dia, ja que al ser una reunió telemàtica, primer haurem de donar accés a cada un dels membres, un per un, i també en el moment de les votacions, que també s’haurà de preguntar, membre per membre.

Document