Barcelona 27 d’Octubre de 2020

Per indicació del Sr. President us convoco a l’assemblea general de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà ​dijous 12 de Novembre de 2020 en convocatòria única a les 18:00 h de manera telemàtica a través de la plataforma ZOOM (uns dies abans us enviarem l’enllaç a la reunió) .

Ordre del dia :

  • Salutació i benvinguda.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Aprovació dels pressupostos i comptes del curs 2019-2020.
  • Activitats extraescolars curs 2020-2021.
  • Anunci de les candidatures presentades per a les eleccions de la Junta Directiva de l’AMPA. Votació i aprovació de la candidatura escollida.
  • Presentació i aprovació pressupostos del curs 2020-2021.
  • Torn de precs i preguntes.

Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La secretaria
Maria del Mar López

Notes: Us agraïm per avançat la vostra presència i participació, i us recordem que per a poder participar en l’assemblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.

Formulari de vot delegat per als quals no puguin assistir i vulguin votar