Barcelona 29 d’ octubre de 2021

Per indicació del Sr. President us convoco a l’Assemblea general Extraordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà el dilluns 15 de Novembre de 2021 en convocatòria única a les 17:45 h de manera telemàtica a través de la plataforma ZOOM (uns dies abans us enviarem l’enllaç a la reunió).

Ordre del dia :

  • Salutació i benvinguda.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Aprovació tancament de comptes del curs 2020-2021.
  • Presentació i aprovació pressupostos del curs 2021-2022.
  • Comunicació d’activitats previstes pel curs 2021-2022
  • Presentació i votació projecte de seguretat i patis oberts per al proper any.

Torn de precs i preguntes.
Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats i associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També, si l’assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La Secretària
Maria del Mar López

Barcelona, 29 d’ Octubre de 2021.

Notes: Us donem les gràcies per avançat per la vostra presència i participació, i us recordem que per poder participar en l’assemblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.

Agrairem també paciència aquest dia, ja que al ser una reunió telemàtica, primer haurem de donar accés a cada un dels membres, un per un, i també en el moment de les votacions, que també s’haurà de preguntar, membre per membre.

Convocatoria Asamblea 15-11-21