Per indicació de al Sra. Presidenta us convoco a l’assamblea ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà el dia 20 d’octubre, dijous, a les 17:00 h. en primera convocatòria i a les 17:30 h. en segona convocatòria, a la sala d’actes del col·legi.

Ordre del dia :

  1. Salutació i benvinguda.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assamblea anterior.
  3. Presentació i aprovació tancament comptes curs passat, 2015-2016.
  4. Anunci de les candidatures presentades per formar nova junta, votació per escollir-ne una, i aprovació de la candidatura escollida.
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, des presupostos i comptes pel curs actual, 2016-2017.
  6. Torn de pregs i preguntes.

Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’assamblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del
període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La secretaria
Yolanda León

Barcelona, 22 de setembre de 2016.

Notes: Us agraïm per anticipat la vostra presència i participació, i us recordem que per poder participar en l’assamblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.