Per indicació del Sr. President us convoco a l’assamblea general de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Immaculada Concepció d’Horta, que es farà el dia 7 de febrer, dimecres,en convocatòria unica a les 17:20 h en el teatre de l’escola.

Ordre del dia

  • Salutació i benvinguda.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assamblea anterior.
  • Aprovació dels presupostos i comptes del curs 2016-2017.
  • Presentació i aprovació pressupostos del curs 2017-2018.
  • Renovació de la junta de l’AMPA.
  • Nous projectes.
  • Torn de pregs i preguntes.

Segons l’article 12.2 dels estatuts de l’AMPA, amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’assamblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.

La secretaria
María del Mar López

Notes: Us agraïm per anticipat la vostra presència i participació, i us recordem que per poder participar en l’assamblea heu d’estar al corrent de pagament de les quotes aprovades pels membres de l’associació.